VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY UBYTOVÁNÍ A SLUŽEB V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ
společnosti Residence Lipno Management s.r.o.

IČ: 032 06 718
Mánesova 459/46
370 01 České Budějovice
zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích sp.zn. C 22878

provozovna:
Lipno nad Vltavou 880
382 78, Lipno nad Vltavou

jako ubytovatel (dále také jako Residence Lipno), tímto dle § 1751 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník vydává Všeobecné obchodní podmínky ubytování a služeb v ubytovacím zařízení (dále také jako VOP).

Předmětem těchto VOP je úprava podmínek realizace ubytovacích a souvisejících služeb poskytovaných objednateli těchto služeb. VOP jsou nedílnou součásti´ všech ujednání mezi ubytovatelem a dále uvedeným nájemcem, resp. uživatelem. Potvrzením nabídky Residence Lipno, resp. rezervace klienta (dále také jako rezervace), pak klient přijímá následující VOP za závazné pro všechna plnění související s předmětem VOP.

 

VYLOUČENÍ PRÁVA NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Ubytovatel tímto prohlašuje, že veškeré učiněné rezervace jsou z právního hlediska závazné. Právo na odstoupení od smlouvy (rezervace) v době uplynutí 14 dní je pro ujednání uzavřená s ubytovatelem neuplatnitelné.

 

1. UPLATNĚNÍ

1.1. Tyto VOP jsou platné pro všechny nabídky, rezervace a smlouvy vztahující se na objekt užívání a veškerá jiná zařízení provozovaná ubytovatelem.

1.2. V těchto VOP se dále označuje pojmem „nájemník“ osoba, která si sjedná dohodu o pronájmu/využití pronajímaného prostoru. Pojem „uživatel“ (v následujícím odstavci také nazýván „host“) označuje nájemníka a jím uvedené osoby, které prostor pronájmu a jiná zařízení užívají.

1.3. Tyto VOP nahrazují veškeré předešlé podmínky, žádosti, či jakékoliv jednostranné prohlášení, apod. Ubytovatel tímto odmítá platnost jakýchkoliv jiných obchodních podmínek, které jsou v rozporu s těmito VOP.

1.4. Tyto jiné obchodní podmínky, které nejsou součástí těchto VOP nebo jsou s nimi v rozporu, jsou platné pouze, pokud byly výslovně předem písemně ujednány.

 

2. REZERVACE A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Využívat služby ubytovatele mohou osoby mladší 15 let, a to v doprovodu osoby starší 18 let. Osoby ve věku 15-18 let pak se souhlasem svého zákonného zástupce.

2.2. Ubytovatel si vyhrazuje právo odmítnout něčím specifické rezervace, zvláště pak ty skupinové (tj. více než 12 osob), bez udání důvodu nebo jim nastavit zvláštní podmínky.

2.3. Po přijetí Vaší poptávky ubytování a následné akceptaci námi vypracované nabídky Vám Residence Lipno zašle během 14 dnů potvrzení, stejně jako účet k zaplacení. Správnost zaslaných podkladů byste si měli hned po přijetí zkontrolovat. Případné nesrovnalosti musíte sdělit bezprostředně ubytovateli.

2.4. Pokud do 14 dnů neobdržíte potvrzení s fakturou, obraťte se bezodkladně na rezervační oddělení, neboť v takovém případě nemáte právo nárokovat dané ubytování.

2.5. Smlouva mezi Vámi a ubytovatelem vstoupí v platnost v momentě, kdy Vám Residence Lipno danou rezervaci potvrdí.

2.6. Smlouva se vztahuje pouze na pronájem zařízení ke strávení volného času. Jedná se tedy o smlouvu s omezeným trváním.

 

3. ZMĚNY VE SMLOUVĚ

3.1. Pokud byste chtěli po vzniku smlouvy provést změny ve Vaší rezervaci, není ubytovatel zavázán tyto požadavky akceptovat. Ubytovatel může po vlastním uvážení rozhodnout, zda a do jaké míry budou změny přijaty. Akceptováním takových změn může být ze strany ubytovatele účtován poplatek.

3.2. Změny v termínu pobytu či místa ubytování nejsou v době kratší než 28 dní před příjezdem přípustné. V takových případech budou uplatněny poplatky za storno, jak je popsáno v článku 14 Všeobecných obchodních podmínek.

3.3. Budete-li chtít od smlouvy po jejím uzavření odstoupit, platí storno podmínky popsané v článku 14.

 

4. DODRŽENÍ SMLUVNÍCH PODMÍNEK

4.1. Nájemci ani uživatelům není dovoleno přenechávat objekt pronájmu jiným osobám než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě, pakliže nebylo smluveno písemně s Residence Lipno jinak.

4.2. Nájemce je zavázán uvést všechna jména uživatelů na ubytovacím formuláři.

4.3. Až do začátku ubytování můžete požadovat, aby do smlouvy vstoupila třetí osoba. V takovém případě ručíte Vy, stejně jako nový nájemce, za cenu nájmu a ostatní náklady. Ubytovatel bude účtovat paušální poplatek 810,- Kč.

 

5. CENA NÁJMU

5.1. Nájemce (resp. uživatel) se zavazuje uhradit ubytovateli smluvní částku, která je uvedena na potvrzení.

5.2. Slevy a jiné speciální nabídky nemohou být uplatněny zpětně po učinění rezervace.

5.3. Pokud není uvedeno jinak, rozumí se, že cena je včetně zákonem dané daně z přidané hodnoty.

5.4. Odpovídající rezervační kódy musí být uvedeny přímo při rezervaci, a to buď telefonicky, či písemně po internetu.

5.5. Zvýší-li se po uzavření smlouvy, či více jak 4 měsíce před příjezdem DPH či jiné poplatky (místní poplatky) na základě zákonných předpisů, zvýší se o stejnou částku celková cena zájezdu. Toto navýšení bude ze strany ubytovatele uplatněno nejpozději 21 dní před začátkem pobytu.

 

6. PŘIJATÉ NÁKLADY

6.1. Kromě ceny nájmu jsou k úhradě lůžkoviny, místní poplatky, závěrečný úklid, zimní poplatek (v období 1.11. - 31.3.) popřípadě jiné taxy.

6.2. Místní poplatek je stanoven danou obcí, pod kterou park spadá. Nájemce je ze zásady povinen poplatek určený obci uhradit ubytovateli.

 

7. PLATBA

7.1. Při rezervaci objektu je splatná záloha ve výši 40 %. Záloha musí být uhrazena během 14 dnů po obdržení potvrzení smlouvy.

7.2. Zbylá částka musí být uhrazena nejpozději 30 dnů před začátkem pobytu.

7.3. V případě rezervace provedené v kratší době než 40 dnů před příjezdem, musí být částka uhrazena v jedné splátce v plné výši. Nebude-li vystavená částka při příjezdu ještě připsána na konto Residence Lipno a host nemůže doložit, že částka byla ještě před příjezdem řádně převedena, měla by být uhrazena bezprostředně na místě. Při nedostatečné splátce částky za pobyt je Residence Lipno oprávněn zabránit Vám ve využívání pronajmutého objektu. Při zpětném zjištění, že částka byla Vámi již převedena, přestože nebyla na bankovním kontě Residence Lipno ještě správně připsána, bude Vám daný přeplatek, vzniklý platbou na místě, zpětně vrácen.

7.4. Nezaplatíte-li částku do data splatnosti, jedná se o prodlení v platbě. V takovém případě Vám ubytovatel nabídne možnost uhradit částku do 7 dnů. Pokud ani tak neučiníte, vyhrazuje si ubytovatel právo na ukončení smlouvy, a to s okamžitou platností. V takovém případě však ručíte za škody, které v důsledku toho ubytovatel utrpěl nebo utrpí. V případě možných storno nákladů je odkazováno na článek 14 v těchto podmínkách.

7.5. Ubytovatel má pokaždé právo z jakéhokoli důvodu požadovat náhradu z ušlých zisků.

 

8. PŘÍJEZD A ODJEZD

8.1. Nástup do pronajmutého prostoru je od 15:00 hod v den sjednaného příjezdu. V den odjezdu je nutné prostor opustit do 10:00. Ubytovatel může ubytovat hosta, který se prokáže platným cestovním pasem, občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.

8.2. Pokud host opustí apartmán dříve, než vyprší doba původně sjednaného pobytu, která je uvedena na potvrzení rezervace, nemá nájemce žádné právo na vrácení podílu z částky za pobyt a jiné náklady.

 

9. POŘÁDEK V PARKU

9.1. Všichni hosté jsou zavázáni dodržovat domovní pravidla stanovená ubytovatelem, které jsou k nalezení v řádu parku. Řád parku si můžete vyžádat na recepci.

9.2. Na základě veřejných předpisů jsou hosté povinni se na vyžádání prokázat dokladem totožnosti. Pokud host nemůže předložit žádný platný doklad totožnosti, je ubytovatel oprávněn odmítnout takového hosta ubytovat.

9.3. Každý objekt může být obýván pouze takovým počtem osob, pro který je určen.

9.4. Ubytovatel si vyhrazuje právo na změnu funkce a otevíracích dob zařízení parku. Za účelem nutných oprav umožní hosté provedení těchto drobných prací na objektu pronájmu a jiných zařízení.

9.5. Z bezpečnostních důvodů není povoleno stavět v prostoru parku stany.

9.6. Nájemce musí apartmán předat čistý (tzn. umyté nádobí, svlečené ložní prádlo, poklizená kuchyně a lednice a vynesený odpad). Nájemce je povinnen uhradit poplatek za závěrečný úklid.

9.7. Nájemce a uživatelé jsou povinni si pronajmout ložní prádlo včetně ručníků od ubytovatele.

9.8. Při jednání proti těmto všeobecným podmínkám a řádu parku či pokynů personálu je ubytovatel oprávněn nájemce a ostatní uživatele bezodkladně vykázat z parku.

9.9. Porušení pravidel uvedených v těchto Všeobecných obchodních podmínkách, porušení pravidel parku a/nebo neuposlechnutí pokynů zaměstnanců Residence Lipno zakládá právo ubytovatele na okamžité ukončení nájemní smlouvy. Tímto ubytovateli nezaniká právo na nájemné v plné výši, nebo, v případě dalšího pronájmu, snížené o částku získanou za jiné využití nevyužitého prostoru.

9.10. Pokud bude mít vedení parku důvodné podezření, že nájemce využívá pronajatý prostor v rozporu s právem a veřejným pořádkem, je vedení parku oprávněno zjednat si vstup do pronajatého prostoru.

 

10. DOMÁCÍ MAZLÍČCI

10.1. V závislosti na daném ubytování může ubytovatel umožnit nájemci či uživateli pobyt s domácím zvířetem, maximálně však 2. Pokud si s sebou chcete vzít svoje domácí zvíře, je nutné to ohlásit již při rezervaci. V takovém případě Vám je ubytovatelem účtován poplatek za zvíře. Ubytovatel si vyhrazuje právo neumožnit vstup do parku bez udání důvodu.

10.2. Domácí zvířata nemají umožněný vstup do vodních zařízení, plováren, restaurací, zastřešených zařízení a jiných veřejných zařízení přímo v parku (pakliže není v závislosti na místě určeno jinak). Domácí zvířata by měla být na vodítku. Mimo to musí být dodržována místní ustanovení. Domácí zvířata nesmí pro hosty představovat jakoukoli obtíž.

10.3. Zvíře by mělo mít svůj pelíšek (postel, košík atp.), přičemž je nutné zajistit ochranu proti blechám (kapky, pilulky, obojek).

10.4. Zvířata, která jsou v kleci, nepodléhají poplatku za zvíře. I tak musí být při rezervaci nahlášená.

10.5. Návštěva se zvířaty není možná.

10.6. Pro transport zvířat do jiných zemí EU platí povinnost dokladu po evropském vzoru (od 3. 7. 2004) Zvířata musí být očkována proti vzteklině a být identifikovatelná na základě čipu či „tetování“. Vy sami jste zodpovědní za správnost dokladů, které mohou být požadovány k předložení na cílovém místě.

 

11. UŽÍVÁNÍ PROSTORU, INVENTÁŘ

11.1. Nájemce nebo uživatel a ti, kteří jej doprovázejí, jsou osobně zodpovědní za dodržování pořádku ze své strany a jeho spolucestovatelů v okolí prostor a zařízení parku a za příslušný inventář.

11.2. Nájemce zodpovídá za rozbití, ztrátu a jiná poškození složek inventárního seznamu a objektu pronájmu, nebude-li možné dokázat, že škoda byla způsobena někým jiným než nájemcem či uživatelem. Škody, za které odpovídá nájemce, musí být nahlášeny ubytovateli a být nahrazeny přímo na místě.

 

12. KAUCE

12.1. Ubytovatel bude na začátku požadovat kauci na pobyt. Kauce je až do částky 5 000 Kč za objekt, a za jistých okolností (např. rezervace skupinou) může být i navýšena.

12.2. Kauce slouží jako záruka v případě škod a jiných nákladů v širokém slova smyslu, které mohou vzniknout při nedodržení závazků nájemcem.

12.3. Neuhradí-li nájemce kauci, je ubytovatel oprávněn zamezit vstupu do pronajmutého objektu.

12.4. Dojde-li k prodlevě v uhrazení kauce, je ubytovatel oprávněn vypovědět smlouvu s okamžitou platností.

12.5. Kauce či případná zbylá částka bude po odečtu za škody na inventáři, pronajmutém objektu či jiných nákladů vrácena zpět nájemci, nebo uživateli. Případné další nároky na uhrazení přesahující částky za škodu nezanikají s tímto vrácením kauce.

 

13. VYUŽITÍ INTERNETU

13.1. Ubytovatel disponuje internetovým připojením, které je rovněž volně přístupné i našim hostům.

13.2. Ubytovatel neposkytuje nájemci pro využívání internetu nutné technické a programové vybavení. Nájemce si musí potřebné technické a programové vybavení přinést s sebou. Nájemce je odpovědný za nastavení, připojení jiných zařízení, stejně jako za bezpečnostní opatření počítače, případně operačního systému. Zvláště pak mu náleží zabezpečit počítač aktuálními antivirovými programy či firewallem.

13.3. Ubytovatel není odpovědný za jakékoliv škody na majetku spojenými s nedbalým zacházením či jinými poruchami v síti.

13.4. Nájemce/uživatel se musí chovat při využívání internetu tak, jak se od zodpovědného a uvědomělého uživatele internetu očekává; měli byste se držet zákonných ustanovení týkajících se využívání internetu. Dbát se přitom musí na autorská práva, kdy by mohla být poškozena třetí strana či dobré mravy. Nájemce si musí být vědom, že užívání výměnných burz k ilegálnímu stahování hudby a filmů může být trestné a může po Vás být požadovaná náhrada škody vzniklá majiteli tohoto druhu vlastnictví. Ubytovatel toto uvádí pouze jako příklad možného porušení práva.

13.5. Při zjištění či podezření na protiprávní jednání nebo jiné zneužívání přístupu na internet je ubytovatel oprávněn odepřít další přístup na síť bez předchozího upozornění.

13.6. Nájemce odpovídá za všechna případná protiprávní jednání spojená s užíváním internetu. Bude-li poškozený nárokovat škody na ubytovateli, které způsobil nájemce či uživatel, musí nájemce nahradit ubytovateli vzniklé škody.

 

14. NÁKLADY NA STORNO

14.1. V případě zrušení rezervace vznikají storno poplatky. Tyto náklady se pohybují 28 a více dní před plánovaným příjezdem na 40% z celkové částky, a od 28. dne před příjezdem na 100%.

14.2. Pokud se k pobytu nedostavíte do 24 hodin od smluvního data příjezdu bez udání bližších údajů, bude Vaše rezervace dána do statusu „No Show“. Náklady se v takovém případě pohybují na 100 % celkových nákladů za pobyt.

 

15. PŘEDBĚŽNÁ REZERVACE

15.1. Hosté mají možnost uskutečnit předběžnou rezervaci pro určité datum, pro které ještě nebyly stanoveny ceny. Bude Vám vytvořena předběžná rezervace.

15.2. Prosím, berte na vědomí, že pro dané období jsou pevně stanoveny příjezdové a odjezdové dny a Vaše předběžná rezervace musí být těmto dnům přizpůsobena.

15.3. Po přechodu předběžné rezervace na závaznou rezervaci obdržíte od Residence Lipno automatické potvrzení rezervace. Po obdržení tohoto potvrzení máte možnost tuto rezervaci v průběhu 8 dnů bezplatně změnit nebo zrušit. Po této době již platí podmínky popsané v článku 14.

 

16. VNĚJŠÍ OKOLNOSTI A ZMĚNA

16.1. Pokud by ubytovatel nebyl schopný vlivem okolností přechodně nebo trvale plnit smluvně ujednané závazky, může Vám ubytovatel umožnit náhradní variantu (jiný objekt k pronájmu, jiný termín) v průběhu 14 dnů od zjištění nemožnosti splnit smluvní ujednání.

16.2. Tzv. „Vyšší moc“ pak vzniká na straně ubytovatele, když úplnému či částečnému plnění smluvního ujednání zabraňují okolnosti, které nejsou v moci ubytovatele. Do těch spadají válečná nebezpečí, stávky, blokády, požáry, záplavy či jakékoliv jiné přírodní katastrofy a jiná nebezpečí a události.

16.3. Jste oprávněni tuto náhradní variantu odmítnout, musíte tak však učinit v průběhu 14 dnů od obdržení náhradní nabídky. V takovém případě má ubytovatel právo smlouvu ukončit s okamžitou platností. Tímto Vám pak vzniká nárok na prominutí uhradit smluvenou částku, či vyplacení již uhrazené částky za pronájem. Tímto však není ubytovatel zavázán uhradit částku za případnou náhradu jiné škody na straně nájemce způsobené neuskutečněním pobytu.

 

17. VÝPOVĚĎ

17.1. Ubytovatel má vždy právo smlouvu vypovědět s okamžitou platností, a to v případě, kdy nejsou správně nebo jsou neúplně uvedeny osobní údaje o nájemci či uživateli, a pokud tato data přes vyžádání nejsou do stanoveného data dané k dispozici. V takovém případě má ubytovatel nárok na náhradu škody, která dřívějším vypovězením smlouvy vzniká.

 

18. ODPOVĚDNOST

18.1. Ubytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za krádeže (ani odcizení z uzamčených prostor obytného prostoru), ztrátu nebo škodu na předmětech či osobách, které vzniknou během nebo v důsledku pobytu v zařízení Residence Lipno, než tu, která vyplývá z platných právních předpisů (§ 2946 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský. zák.). Uživatelé jsou povinni uložit své věci na vyhrazená místa, která určil ubytovatel.

18.2. Ubytovatel není pořadatel zájezdu (dle §2521 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský. zák.), nepřebírá tak žádnou odpovědnost za škody (nemajetkovou újmu), které vznikají v důsledku ztráty prožitku či spokojenosti z dovolené nebo při podstatném zkrácení dovolené a náhrada veškerých dalších následných škod je vyloučena. Ubytovatel nepřebírá dále ze zásady žádnou odpovědnost za nárokování náhrady škody, která podléhá pojištění.

18.3. Ubytovatel neodpovídá za nedostatky ve službách, které byly způsobeny třetí stranou.

18.4. Ručení za materiální škody je omezeno pouze do maximální výše, která vyplývá z platných právních předpisů (§ 2948 zák. č. 89/2012 Sb. Občanský. zák.).

18.5. Vy ručíte za veškeré ztráty a škody na pronajmutém prostoru nebo majetku ubytovatele, které byly způsobeny během užívání Vámi či uživatelem, nehledě na to, zda to bylo způsobeno jako důsledek Vašeho jednání či jednání třetí strany, která se s Vaším svolením pohybuje v prostorách zařízení parku.

18.6. Vy zprošťujete ubytovatele všech požadavků v případě škody způsobené třetí straně, které vedou k jednání nebo opomenutí způsobené Vámi, jiným uživatelem, Vaším spolubydlícím nebo třetí osobou pohybující se v areálu na Vaše povolení.

18.7. Odpovědnost za veškeré mimosmluvní nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

18.8. Ubytovatel neodpovídá za případný hluk způsobený třetí osobou či ostatními hosty.

18.9. Jmenovaná omezení odpovědnosti neplatí pro škody způsobené ohrožením na životě a zdraví a zanedbáním závazků a povinností, které vyplývají z povinnosti ubytovatele, či někým z jeho reprezentantů.

 

19. REKLAMACE

19.1. Přes všechna úsilí ze strany ubytovatele se může stát, že budete mít oprávněnou stížnost ve vztahu k Vašemu pobytu. Tuto reklamaci musíte v první řadě oznámit přímo vedení Residence Lipno (ubytovateli). Nebude-li Vaše stížnost vyslyšena k Vaší spokojenosti, máte možnost nejpozději 1 měsíc po odjezdu z parku písemně zaslat na Residence Lipno, klientský servis, Mánesova 459/46, 370 01 České Budějovice; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. Vaše stížnost bude zpracována s maximální pozorností. Všechny smluvní nároky jsou promlčeny po dvou letech a nebude na ně nadále brán zřetel.

19.2. Pokud Vám nedokáže pomoci ani náš zákaznický servis, máte možnost předložit Vaši žádost České obchodní inspekci.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů.
Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz

Vydáním těchto Všeobecných obchodních podmínek ztrácejí svou platnost všechny předcházející publikace.

Na základě novely zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, přibyla povinnost informovat o „subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný“. Taková informace má být spotřebiteli sdělena jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem a má zahrnovat rovněž internetovou adresu takového subjektu. Zákon výslovně uvádí, že provozuje-li podnikatel internetové stránky, má být informace uvedena i na těchto stránkách, a pokud podnikatel v rámci uzavření smlouvy odkazuje na své obchodní podmínky, musí být informace obsažena i zde.

Ubytovatelé
1. Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: https://adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb. o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

2. V souladu s ustanovením § 1837 písmena j) zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ubytovanému jako spotřebiteli nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovací zařízení poskytuje plnění v určeném termínu.

Provozovatelé restaurací
1. Host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15

120 00 Praha 2
Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Web: https://adr.coi.cz

20. (CESTOVNÍ) DOKLADY

20.1. Sami jste zodpovědní za to, že u sebe máte platný doklad totožnosti (rovněž pro domácí zvířata). Ubytovatel neručí za následky vzniklé chybějícími doklady.

 
21. OCHRANA OSOBNÍCH DAT

21.1. Uživatel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů (dále také jako dat) obsažených v jeho rezervaci a smlouvě správcem Residence Lipno (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uživatel uděluje pro všechny údaje obsažené v této rezervaci nebo smlouvě, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň si je uživatel vědom svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi rezervace a smlouvy byl uživatel seznámen, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účelem zpracování těchto osobních údajů jsou administrativní úkony (provoz rezervačního systému).

Residence Lipno, jako správce, prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.

21.2. Na Vaši žádost budou data opravena, doplněna, pokud by byla uvedena nesprávně, či smazána. Toto může vést k tomu, že nemůžete vůbec nárokovat námi poskytované služby. Máte právo se dožadovat informace, zda jsou Vaše data zpracována. Pokud si nepřejete dostávat nabídky, můžete nám tuto skutečnost sdělit, a to na: Residence Lipno Management s.r.o., Mánesova 459/46 370 01 České Budějovice; Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 
22. VŠEOBECNÉ

22.1. Ubytovatel Vám zašle korespondenci v digitální podobě, pakliže se neprokáže, že taková komunikace možná není.

22.2. Ubytovatel neodpovídá za očividné tiskové a větné chyby.

22.3. S těmito VOP se stávají všechna předchozí uveřejnění neplatnými.

22.4. Ubytovatel neprovozuje cestovní kancelář, zajištuje pouze pronájem objektů a doprovodné služby. Veškeré nároky vyplývající z ostatních závazků, zejména smluv o zájezdu je třeba uplatnit u jejich pořadatele.